Arcanum DVD könyvtár IV.

Gyártó: Arcanum
Kiszerelés: doboz
Várható szállítási határidõ: Raktárról
Jutalompontok: 40
Bruttó ár: 12,700 Ft
Mennyiség:  Kosárba Tesz
Arcanum DVD könyvtár IV. — Családtörténet, heraldika, honismeret
A DVD-ROM tartalma:
Családtörténet
Nagy Iván: Magyarország családai — a mindmáig nélkülözhetetlen családtörténeti alapmunka.
Kempelen Béla: Magyar nemes családok — 11 kötetes családtörténeti munka.
Turul 1883—1950 — A Genealógiai Társaság közlönye a családtörténet máig fontos forrása.
Magyar nemzetségi zsebkönyv I—II. — Kiadta a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság, I.: főrendiházi örökös tagsági joggal bíró főrangú családok, 1888 ill. II.: magyar nemes családok, 1905
Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig — Árpád-kori genealógia.
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301—1457 és Középkori magyar genealógia — a 14.—15. sz. tisztséget és hivatalt viselt személyeit, a családok leszármazástáblája.
Heraldika
Siebmacher's Wappenbuch (Nagy címerkönyv) — A „Siebmacher” Magyarország és Erdély, valamint Horvát-Szlavónia nemes családai címereinek legteljesebb kiadása német nyelven, 12.000 címerképpel.
Magyarország címeres könyve — A—C-ig 1600 nemes család címerét közli leírás és gyönyörű színes nyomat formájában.
Magyarország címertára — Tagányi munkája országos és állami címerek, vármegyék és kerületek, városok címereinek gyűjteménye.
Magyar címeres emlékek — Közzétette a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság.
A Magyar Országos Levéltár címereslevelei — 1246 címereslevél rajza, 100-nak színes képe.
Településeink címeres pecsétjei — a történeti Magyarországra vonatkozó 1100 pecsétrajz.
Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve
Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala
Honismeret
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai — A teljes „Borovszky” kötetei egyben: „A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának enciklopédiája.”
Bihar vm., Heves vm., Szabolcs vm., Zemplén vm., Abaúj-Torna vm., Bars vm., Bács-Bodrog vm., Esztergom vm., Győr vm., Hont vm. és Selmecbánya, Komárom vm. és Komárom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Gömör-Kishont vm., Nógrád vm., Nyitra vm., Pozsony vm. és Pozsony, Somogy vm., Temes vm. és Temesvár, Torontál vm., Vas vm.
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában — a történelmi földrajz alapműve.
Vályi András: Magyarország leírása
Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára
Az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben — 21 kötetes illusztrált munka a Monarchia népeiről, földjéről, történelméről, kultúrájáról.
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, Torda város és környéke
Szolnok—Doboka vármegye monográfiája
Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája
Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története — az alapítástól a 19. sz. végéig.
Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek — a középkori erdélyi püspökség templomai.
Szolnok megyei honismereti kiskönyvtár
Albert Ferenc: Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása;
Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai;
Gyárfás István: A jász-kunok története;
Palugyay Imre: Jász—Kun kerületek s Külső-Szolnok vármegye leírása;
Scheftsik György: Jász—Nagykun—Szolnok vármegye múltja és jelene.
Egyebek
Wenczel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár, Hazai oklevéltár 1234—1536, Závodszky Levente forrásgyűjteménye · A korszak 4.000 dokumentuma.